Preise


aktive Hauptmitglieder: 60€
aktive Anschlussmitglieder: 50€

Kinder Hauptmitglieder: 50€
Kinder Anschlussmitglieder (2tes Kind): 40€ 
3tes Kind frei

unterstützende Hauptmitglieder: 35€
unterstützende Anschlussmitglieder: 30€